Dec 01

Utveckla din kost

För att ta dig själv och din träning till nästa nivå handlar det om att ta din kost till en ny nivå. Har du en dålig kosthållning kommer du aldrig se någon vidare förbättring i vare sig träning i personliga livet.

Att utveckla sin kosthållning kanske låter lite krångligt. Man vet inte riktigt vart man ska börja med någonting alls egentligen. Men det handlar om att utöka sitt intag av vissa vitaminer och mineraler mer för att få en större utveckling av det du gör. Det enklaste sättet du gör det på är att äta kosttillskott.

När du vill utveckla dig själv och din träning till en ny nivå och siktat in dig på kosten kommer du snabbt se ett resultat. Problemet är att man snabbt stagnerar, som med allt annat, och det gäller att du kör igenom den väggen och bara kämpar vidare. Kämpa vidare i din träning och kör hårt för att se mer utveckling, ät mer och rätt mat och fortsätt köra så kommer resultaten bli allt roligare också.

Dec 05

Vad är pedagogik?

Ordet pedagogik kommer från grekiska och betyder att undervisa eller uppfostra. Idag är pedagogik en disciplin inom områden som främst utbildning och lärande. Men inom utbildning och lärande ingår viktiga närliggande discipliner som filosofi, psykologi och sociologi som samtliga påverkar pedagogiken.Fokus med pedagogik är att förmedla kunskap i syfte att utveckla individer bland annat gällande mentala och moraliska aspekter. Det handlar om olika metoder genom vilka människor genomgår en process, där de erhåller nya kunskaper, värderingar och färdigheter; så väl barn som vuxna.

Olika teorier om undervisning

Det har genom åren funnits en rad olika pedagoger som har förespråkat en viss typ av undervisning och lärande. Forskning inom ämnet pedagogik har utvecklat ett antal olika teorier om undervisning, vilka i grunden handlar om det samspel som sker mellan den undervisande och de som undervisas. Det är en social interaktion som handlar om att förmedla information och stimulera kunskapsutveckling.En viktig del inom kunskapsutveckling är även att ge de studerande verktyg för att hitta samt stimulera inlärningstekniker, såväl som att främja deras tankeprocesser och intresse för det studerade ämnet.

Pedagogiska metoder

Det finns ett flertal pedagogiska metoder och en av de första anses ha utvecklats av filosofen Sokrates, och brukar benämnas som ”den goda frågan”. Genom att ställa frågor inom ett ämne, får det människor att utvecklas i sitt tänkande kring ett givet ämne när de söker svar på frågorna. Därför är frågor som hur, var, varför och vad stor del även i dagens undervisning och sökande efter kunskap.Kvaliteten på pedagogik kan emellertid variera och generellt kännetecknas dålig pedagogik av att undervisningen är otydlig, att den ligger på en nivå som inte är anpassad utifrån de som ska undervisas samt att uppgifterna inte främjar djupinlärning eller på andra sätt stimulerar de studerandes tankeprocesser. Det blir ett så kallat passivt inlärande.God pedagogik anses vara när den som studerar stimuleras till att söka kunskapen själv, inte passivt bli matad med den. Det passiva inlärandet har mer eller mindre försvunnit som metod och istället ersatts av metoder där sökande efter kunskap förespråkas eftersom det blir en aktivare inlärning. Genom detta sökande utvecklas individen och stimulerar till mer lärande.